Seuraavat kilpailut → 14.9.2024 Next competitions → 14.9.2024

Tietosuojaseloste

Tämä on ECP & CRB sivuston yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

 1. Rekisterin pitäjä
  ECP & CRB (info@ecpcrb.fi)
 2. Rekisterin nimi
  ECP & CRB:n tietorekisteri
 3. Rekisterin käyttötarkoitus
  Henkilötietoja kerätään ECP & CRB-kilpailuiden yhteydenpitoon kilpailijoihin ja kilpailijasuhteen ylläpitoa varten.
 4. Rekisterin tietosisältö
  Tietorekisteri kerää mm. seuraavia tietoja:
 • Henkilön nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Sekä muu käyttäjän antama tieto

 

 1. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan kilpailijoilta mm. lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, sosiaalisen median palvelujen kautta ja muista tilanteista, joissa kilpailija luovuttaa tietojaan järjestäjille.
 2. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
  Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu kilpailijan kanssa esim. ECP & CRB-kilpailuiden luokkien osallistuja-, lähtö- ja tuloslistoissa.
 3. Rekisteröidyn oikeudet tarkistaa ja korjata tietoja sekä oikeus tulla unohdetuksi.
  Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti (sähköpostiviesti info@ecpcrb.fi) rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa kilpailijalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Privacy statement

This is ECP & CRB site’s register and data protection statement according to the General Data Protection Regulation (GDPR).

 1. Controller
  ECP & CRB (info@ecpcrb.fi)
 2. Registry Name
  ECP & CRB data register
 3. Purpose of the register
  Personal data is collected by ECP & CRB contests to communicate with competitors and maintain competitor relations.
 4. Data content of the register
  The data register collects e.g. the following information:
 • Name of person
 • Email address
 • And other information provided by the user
 1. Regular sources of information
  The information to be saved in the register is obtained from competitors, e.g. from messages sent on forms, by e-mail, through social media services and other situations in which the competitor discloses his information to the organizers.
 2. Regular disclosures
  Information is not regularly disclosed to other parties. Information can be published to the extent that it has been agreed with the competitor, e.g. participant, start and result lists of ECP & CRB competition classes.
 3. The rights of the registered person to check and correct information and the right to be forgotten.
  Every person in the register has the right to check their information stored in the register and to demand the correction of any incorrect information or the completion of incomplete information. If a person wants to check the information stored about them or demand corrections, the request must be sent in writing (email info@ecpcrb.fi) to the controller. If necessary, the registrar may ask the requester to prove their identity. The controller will respond to the competitor within the time stipulated in the EU data protection regulation (generally within a month).