Seuraavat kilpailut → 14.9.2024 Next competitions → 14.9.2024

Joulukalenteri Advent calendar

Puolikas joulukalenteri täynnä yllätyksiä. Kalenterin luukut avataan joka toinen päivä alkaen 2. joulukuuta.
A half Christmas calendar full of surprises. The doors of the calendar will be opened every other day from December 2.

hit counter

Luukku 4
Door 4

Arvonta
Giveaway

nyt sitä saa nyt sitä saa… nimittäin t-paidan arvonnasta! Mahdollisuus on voittaa ECP & CRB Indoor Masters 2023 1st Edition t-paita (kokoa S tai M), jotka olivat myynnissä ensimmäisissä kilpailuissamme. Osallistuminen tapahtuu alla olevasta lomakkeesta, ilmoittautuminen päättyy 23.12. ja tulokset julkaistaan 24.12. olevasta luukusta. T-paita lähetetään veloituksetta postitse. Lykkyä tykö!

We jump right to the giveaway, namely the t-shirt raffle! There is a good chance to win an ECP & CRB Indoor Masters 2023 1st Edition t-shirt which were on sale at our first competitions. Participation takes place using the form below, registration ends on 23.12. and the results will be published on 24.12. from the hatch. The T-shirt will be sent free of charge by mail. Good luck!

Osallistu arvontaan. Participate on giveaway.

Luukku 10
Door 10

Lämmittely ja jännittäminen kilpailuissa
Warming up and tensing in competitions

Jännittäminen on yleinen tunne mitä useampi keppihevosharrastaja kokee, vaikka ei välttämättä jännittäisi ennen kilpailuja. Tunne saattaa esiintyä kehon jäykistymisenä tai tärinänä, hikoiluna, sekavana mielenä tai perhosina vatsassa. Tietynlainen jännittäminen on myös hyvä asia, sillä se valmistaa mieltäsi parhaimpaan suoritukseen. Kuitenkin liika jännittämisessä itse keho kärsii, sillä joillakin saattaa lämmittely jäädä täysin toissijaiseksi tunteiden vallatessa kehon.

Olemme puhuneet useampien harrastajien kanssa lämmittelyn laiminlyönnistä keppihevosharrastuksessa. Se todella jää helposti toissijaiseksi jännityksen vallatessa, mutta sen pitäisi olla rutiinia kilpailuissa.

Kokemusasiantuntijoina olemme antamassa vinkkejä ja neuvoja jännittämisen lievittämiseen ja itse lämmittelyyn. Huomioithan, että olemme kaikki yksilöitä, eivätkä vinkit välttämättä toimi kaikille.

Nervousness is a common feeling that many hobbyhorse enthusiasts experience, even if you don’t necessarily get nervous before competitions. The feeling may appear as body stiffness or tremors, sweating, confusion or butterflies in the stomach. A certain amount of nervousness is also a good thing, as it prepares your mind for the best performance. However, if you are super nervous, the body itself suffers, because for some, the warm-up may become completely secondary when emotions take over the body.

We have talked with several hobbyists about neglecting the warm-up. It’s really easy to get sidetracked when the tension takes over, but it should be routine in competitions.

As experience experts, we are giving tips and advice on how to relieve tension and how to warm-up yourself. Please note that we are all individuals, and the tips may not work for everyone.

Jännittäminen
Tension

1

Lievitä jännitystä nopealla lämmittelyllä

Isoin ongelma jännittämisessä on asian miettiminen. Siitä tuleva jännittäminen taas laittaa kehon sekaisin ja olet jatkuvassa kierteessä. Tässä vaiheessa kannattaa keksiä keholle tekemistä ja se on tehdä nopea lämmittely.

Nopean lämmittelyn ei ole tarkoitus valmistaa suoritukseen, vaan laittamaan veren kiertämään kehossa. Jos odotat kilpailupaikalla luokan alkua tai on pidempi tauko meneillään, katso esim. Youtube-video lämmittelystä ja seuraa perässä. Youtube:sta löytyy hyviä 5 minuutin lämmittelyjä, joissa saat koko kehon liikkelle. Ethän kuitenkaan ylikuormita itseäsi, sillä kunnon lämmittely suoritukseen on erillinen vaihe.

Ease the tension with a quick warm-up

The biggest problem with getting excited is thinking about it. The tension that comes from it, on the other hand, confuses the body and you are in a constant cycle. At this point, you should come up with something to do for your body, and that is to do a quick warm-up.

The purpose of a quick warm-up is not to prepare for performance, but to get the blood circulating in the body. If you are waiting for the start of the class at the competition venue or there is a longer break in progress, watch e.g. a YouTube video during the warm-up and follow along. You can find good 5 minute warm-ups on Youtube, where you get your whole body moving. However, don’t overload yourself, because a proper warm-up for the performance is a separate phase.

2

Puhu tutulle jännityksestä tai jostain muusta

Omaan päähän patoutunut tunnetila on pahin skenaario, jos sitä ei voi jakaa eteenpäin. Kokeile puhua tutullesi jännityksestä, nimittäin puhuminen tunnetilasta muille voi raukaista omassa päässä olevan patoutumisen. Jännittäminen toisen kilpailijan kanssa on myös todella ok, kun tunnetilat jaetaan keskenään.

Joillakin voi taas puhuminen jännityksestä vain lisätä enemmän jännitystä, varsinkaan jos toinen osapuoli ei ole vastaanottavassa tilassa tai jopa on samassa mielentilassa. Muista asioista puhuminen auttaa keksimään mielelle muuta tekemistä.

Talk to someone you know about excitement or something else

An emotional state bottled up in your head is the worst scenario if it cannot be shared. Try talking to someone you know about the tension, because talking about your emotional state to others can calm the blockage in your own head. Sharing your emotional state with another competitor is also really okay when the emotional states are shared.

For some, talking about tension can only add more tension, especially if the other party is not in a receptive state, or even in the same state. Talking about other things helps the mind find something else to do.

Lämmittely
Warm-up

1

Ajoita lämmittely oikein

Lämmittely tulee ajoittaa siten, että kehosi on lämmin ja valmis suoritukseen. Muista pitää tauko kuitenkin lämmittelyn ja suorituksen välissä, jossa keräät ajatuksesi ja hengityksesi kasaan.

Time your warm-up correctly

The warm-up should be timed so that your body is warm and ready for performance. However, remember to take a break between the warm-up and the performance, where you gather your thoughts and breath.

2

Tee 5 minuutin kehon lämmittely alkuun

Aiemmin mainitsemamme 5 minuutin lämmittely on sellainen, jota ei kannata skipata. Täysin kylmiltään ratsastamisen aloittaminen ei valmistele koko kehoa, vaikka kävelisit tai ravaisit 10 kierrosta. Keppihevosilla kuitenkin ratsastetaan koko kehon voimin, eikä pelkillä jaloilla.

Do a 5-minute body warm-up to start

The 5-minute warm-up we mentioned earlier is one that should not be skipped. Starting riding completely cold does not prepare the whole body, even if you walk or trot 10 laps. Stick horses, however, are ridden with the strength of the whole body, and not just with the legs.

3

Älä heti ylikuormita kehoa

Vaikka veri kiertää ja keho olisi lämmin, kannattaa tehdä vaatimattomia liikkeitä tai hyppyjä. Ei siis hypätä suoraan syvään päätyyn, vaan edetään askel kerrallaan sillä kehosi on vasta valmistamassa itseään treenaukseen. Älä vaadi itseltäsi alkuun liikoja ja muista hengittää sekä pitää taukoja.

Do not immediately overload the body

Even if the blood circulates and the body is warm, it is worth doing modest movements or jumps. So don’t jump straight into the deep end, but go one step at a time, because your body is just preparing itself for training. Don’t demand too much from yourself in the beginning and remember to breathe and take breaks.

4

Testaa itsellesi vaikeimpia liikkeitä tai korkeampia hyppyjä, joita vaaditaan radalla

Testaa, äläkä kuluta itseäsi loppuun. Testaa liikkeitä tai hyppyjä pariin kertaan, ja jos hypyt tai liikkeet onnistuvat, siirry loppulämmittelyyn. Jos tuntuu, ettet halua vaatia itseltäsi liikaa, niin tee tehtävät joissa tiedät onnistuvasi ja joista tulee itsevarma olo.

Do not immediately overload the body

Test and don’t exhaust yourself. Test movements or jumps a couple of times, and if the jumps or movements are successful, move on to the final warm-up. If you feel that you don’t want to demand too much from yourself, then do tasks where you know you can succeed and you will feel confident about them.

5

Venyttele lopuksi

Venyttely vähentääksesi lihasjäykkyyttä ja välttyäksesi suuremmalla todennäköisyydellä vammoista. Hengähdä, anna kehon levätä ja ala henkisesti valmistautumaan suoritukseen.

Youtube-videoita 5 minuutin venyttelyistä

Finish by stretching

Stretch to reduce muscle stiffness and avoid a greater chance of injury. Breathe, let your body rest and mentally prepare for the performance.

Youtube-videos for 5 minutes stretching

Luukku 22
Door 22

Ratapiirroksen teko osa 2
Course plan designing part 2

Ratasuunnittelun reitit ja vinkit
Instructions and routes for course designing

Toinen ja viimeinen osa ratapiirroksen tekoon. Luukussa käydään läpi fiksun reitin suunnittelua, jatkuvan ympyrän välttelemistä, oikoreittien tukkimista sekä lopuksi yllätystekijöitä. Ota kupponen viereen ja jää lukemaan viimeiset vinkit ratamestari Erikalta.

The second and last part of the course plan designing. In this door, we go over planning smart routes, avoiding a continuous circle, blocking shortcuts and, finally, surprise factors. Take the cup next to you and stay to read the last tips from course design master Erika.

Kentän koko / arena size: 12 x 8 m

4

Suunnittele reitit fiksusti

Kukaan ei estä tekemästä ns. S-muotoista reittiä, mutta ratsastettaessa se ei ole kovin käytännöllinen. Fiksusti suunnittelemalla reitit esteeltä seuraavalle, teet kilpailijalle selväksi reitin ja radan ratsastamisesta sujuvamman. Rataa suunniteltaessa kannattaa myös huomioida ”mitä jos”-tilanteet, sillä kovimmat ratsastajat saattavat käyttää hyödyksi oikealla näkyvää punaista reittiä, ellei sitä kielletä selvästi kilpailuissa.

Huomioithan reiteissä esteeltä seuraavalle:

Plan your routes smartly

No one prevents you from doing the so-called S-shaped route, but it’s not very practical when riding. By cleverly planning the routes from one obstacle to the next, you can make the route clear to the competitor and the track will be smoother to ride. When planning the course, you should also take ”what if” situations into account, as the toughest riders might take advantage of the red route shown on the right, unless it is clearly prohibited in competitions.

Pay attention to the following routes between obstacles:

5

Välttele jatkuvaa ympyrää

Mikään ei ole uuvuttavampaa tai tylsempää, kuin ratsastaa samassa laukassa rata läpi ja pää menee pyörälle. Välttele ns. jatkuvaa ympyröiden tekemistä. On tehokasta vaihdosta mennä toista laukkaa tai toiseen suuntaan sekä se myös vaikeuttaa radan muistamista.

Huomioi siis:

Avoid a continuous circle

There is nothing more exhausting or boring than riding at the same gallop through the track and your head goes to the wheel. Avoid the so-called constantly making circles. It is efficient to switch to another gallop or in another direction, and it also makes it difficult to remember the track.

So note:

6

Oikoreitin tukkiminen

Lisää kasvi tai pari oikoreitin tukkimiseksi esteiden väliin, jotta kilpailijat joutuvat tekemään pidemmän, mutta turvallisemman reitin seuraavalle esteelle. Ratamestarina kauhein skenaario on nähdä minkälaisia käännöksiä kilpailijat kykenevät tekemään esteeltä esteelle, mutta niiden mennessä väärin, kaatuminen on se mitä pyritään välttelemään vaarallisella reitillä.

Huomiothan oikoreittien tukkimisessa:

Blocking the shortcut

Add a plant or two to block the shortcut between the obstacles so that the contestants have to take a longer but safer route to the next obstacle. As a course designer, the worst scenario is to see what kind of turns the competitors are able to make from obstacle to obstacle, but when they go wrong, falling is what you want to try to avoid on a dangerous route.

Please note when blocking shortcuts:

7

Yllätystekijät

Kilpailijat on helppo yllättää suuntien vaihdoksella tai aivan uudenlaisilla käännöksillä. Mitä oudompi rata, sen vaikeampi sitä on muistaa, joten lisää yllätystekijöitä ja käännöksiä esteradalle aiemmat säännöt tietenkin huomioiden.

Viimeiset vinkit:

Surprise factors

It’s easy to surprise the competitors with a change of direction or completely new twists. The weirder the track, the harder it is to remember, so add surprise factors and turns to the obstacle course, taking into account the previous rules, of course.

Final tips:

Viimeiset sanat

Koska keppihevoskilpailuissa ei ole ratasuunnitteluun sääntöjä, vaan ainoastaan kehotteita, on mielikuvitus rajanasi. Kaikelle on toki rajansa, joten älä tee liian pitkää rataa tai liian lyhyttä. Mitä matalampi luokka, sitä helpompi esterata tai mitä korkeampi, sen vaikeampi. Toivottavasti vinkeistä oli hyötyä ratapiirroksien tekoon, treenaamiseen tai kilpailuihin. Riemukasta ratasuunnittelua!

Since there are no rules for course design in hobbyhorse racing, only prompts, your imagination is your limit. Of course there is a limit to everything, so don’t make a course that is too long or too short. The lower the class, the easier the obstacle course, or the higher, the more difficult. I hope the tips were useful for making course designs, for training or competitions. Happy course designing!

Luukku 16
Door 16

3 kouluharjoitusta
3 dressage training

Lisää harjoituksia kouluratsastukseen. Luukussa keskitytään vaikeisiin ja toistuviin kouluratsastusharjoituksiin, joita voi soveltaa usean liikkeen kanssa.

More exercises for dressage. Luuku focuses on difficult and repetitive dressage exercises that can be applied with several movements.

Luukku 18
Door 18

Kür-pohja
Kür planning

Kilpailuihin, treeneihin tai muuten vaan ladattavaksi Kür-pohja, jossa on 20 eri vaaditulle liikkeelle kohdat sekä erillisenä sivuna rata A, johon voi raapustaa ohjelman kulun.

For competitions, trainings or otherwise just to download the Kür-base, which has 20 different points for the required movement and as a separate page track A, where you can scratch the course of the program.

Luukku 6
Door 6

Kouluratsastusharjoitus
Dressage exercise

Keppihevosilla kouluratsastus ja sen perusteita on todella tärkeää kerrata, jotta treeni on sujuvaa ja tehokasta. Tehokkaasta treenistä saadaan lihakset kasvamaan ja vakauttamaan tasapaino, jotka auttavat myös muun urheilun parissa. Luukun tehtävät ovat suunniteltu helposti toteutettaviksi, mutta tuoden kuitenkin jotain uutta treenaamiseen.

It is really important to repeat dressage and its basics with hobbyhorses so that the training is smooth and effective. Effective training makes the muscles grow and stabilize the balance, which also helps with other sports. This door’s tasks are designed to be easy to implement, but bring something new to training.

Kentän koko / arena size: 12 x 8 m

1

Pois uralta

Tämä myös kovin hassun näköinen tehtävä on suunniteltu välttääkseen jatkuvaa uralla menemistä sekä harjoittelemalla taivutuksia sekä vastataivutuksia. Voit laittaa oranssien pallojen kohdalle tötteröt, jos tehtävän hahmottaminen on vaikeaa.

Tehtävää voi suorittaa eri askellajeissa, siirtymissä tai pysähdyksien kera.

Esim.

Out of the track

This task, which also looks very funny, is designed to avoid continuous going on track and by practicing bending and counterbending on your horse. You can put cones near the orange balls as on the image if it is difficult to visualize the task.

The task can be performed in different types of steps, transitions or with stops.

For example

2

Taivutus ympyröillä

Hieman lumiukolta näyttävä tehtävä on hyvää treeniä varsinkin lisätyille askellajille. Tähänkin tehtävään voi lisätä siirtymiä, pysähdyksiä tai harjoitus-, keski- ja lisättyjä askellajeja. Rataa voi suorittaa kumpaankin suuntaan sekä sitä voi jatkaa loputtomiin. Vinkki: kokeile pienentää isoa ympyrää menemällä tötteröiden sisäpuolella.

For example

Bending in circles

The task, which looks a bit like a snowman, is a good workout, especially for the extended steps. You can also add transitions, stops or working, collected, medium and extended steps to this task. The track can be completed in each direction and can be continued indefinitely. Tip: try to make the big circle smaller by going inside the cones.

For example

Luukku 24
Door 24

Hyvää joulua!
Merry christmas!

Viimeinen luukku, mutta kauan odotettu joulupäivä. Matka viimeiseen luukkuun on ollut pitkä ja toivottavasti antelias juuri Sinulle. Luukut tehtiin alunperin hyödyttämään kilpailijoita ja antamaan vinkkejä, sekä myös pistämään tekemään sanapelejä ajankuluksi.

Luukku 4:ssa oli arvonnassa kilpailuista tutut ECP & CRB Indoor Masters 2023 First Edition t-paidat innokkaimmille. Ei kuitenkaan turhaan olla odotettu joulupäivään asti, sillä arpakone on laitettu pyörimään ja arpaonni suosi tänään kahta onnekasta!

The last door but the long-awaited Christmas day. The journey to the last door has been long and hopefully generous for you. The doors were originally made to benefit the competitors and give tips, and also to make wordgames to pass the time.

In door 4, there was a giveaway for the ECP & CRB Indoor Masters 2023 First Edition t-shirts familiar from the competitions for the most enthusiastic. However, it is not in vain to have waited until Christmas Day, because the lottery machine has been started and the luck of the draw favored two lucky people today!

Ennen arvonnan tuloksia, käydään läpi joulukalenterin numeroita
Before the results of the draw, let's review the numbers of the Christmas calendar

käyntiä joulukalenterissa
visits for calendar
yli 0
harjoitusta treeneihin
exercises for training
0
joulukalenterin ahkeraa tekijää
hard-working calendar makers
0
valitusta myöhäisestä luukun avaamisesta (sori)
complaint about opening the door late (sorry)
0
Penan puremaa liian aikaisesta luukun avaamisesta
Pena's bites from opening the hatch too early
0
osallistujaa t-paita arvontaan
participants in the t-shirt giveaway
0

T-paita arvonnan voittajat
Winners of t-shirt giveaway

Katriina Valta & Sinna Kuvaja

Onnea voittajille! Voittajiin ollaan yhteydessä joulun jälkeen sähköpostilla, joten tarkkailkaa milloin kilahtaa viestiä sähköpostiinne. Kiitos vielä kaikille arvontaan osallistujille!

Kiitos puolikkaan joulukalenterin aktiivisille ja ei-niin-aktiivisille seuraajille. Hyvää joulua ja iloista uutta vuotta 2024! Thanks to the active and not-so-active followers of the half Christmas calendar. Merry Christmas and Happy New Year 2024!

Made by Maikken @khtrara

Luukku 2
Door 2

Esterataharjoitus
Show jumping course exercise

Ensimmäisessä luukussa on hassun näköinen neljän esteen rata, joka on kuitenkin tehokas tapa treenata lukuisia käännöksiä ja yksittäisten esteiden ratsastusta. Pelkällä neljän esteen radalla saat tehtyä treenistäsi tehokasta ja pitkäkestoisemman jatkuvalla esteradalla. Voit myös hypätä suhteutettua etäisyyttä ulommaisilla esteillä. Kokeile laukanvaihtoja sopivan korkuisilla esteillä, niin voit treenata molempia laukkoja. Iloa treenaamiseen!

The first door has a funny-looking four-obstacle course, which is nevertheless an effective way to practice numerous turns and riding individual obstacles. With just a four-obstacle course, you can make your training more effective and longer-lasting with a continuous obstacle course. You can also jump a proportional distance with external obstacles. Try canter changes with obstacles of a suitable height, so you can train both canters. Have fun time training!

Kentän koko / arena size: 12 x 8 m

Luukku 14
Door 14

Sanapeli
Wordgame

Löydä pelistä 6 ECP & CRB Indoor Mastersiin liittyvää sanaa pysty- tai vaakatasosta!

Find 6 words horizontal or vertical related to ECP & CRB Indoor Masters in the game!

Etsi sanat / Search for words:

PENA ECP INDOOR EDITION CRB MASTERS

Luukku 20
Door 20

Tulosta ratapiirros
Print show jumping course

Tulosta ja leikkaa ratapiirros ja esteet, joilla voit suunnitella useita erilaisia ratoja kilpailuihin tai treeneihin. Myös valmentajalle hyvä työkalu näyttää ja hahmottaa miltä esterata näyttää kentällä sekä paperilla. Tulosta paperit A4 kokoisina!

Print and cut an arena and fences, which you can use to design several different course plans for competitions or training. Also a good tool for the coach to show and visualize how the obstacle course looks on the field and on paper. Print the papers A4 size.

Esteet / Fences

Kentät / Arenas

6 x 10 m, 8 x 10 m, 8 x 12 m, 8 x 14 m, 10 x 14 m

Luukku 8
Door 8

Ratapiirroksen teko osa 1
Course plan designing part 1

Ratasuunnittelun perusteet
Basics of course designing

Tämän päivän luukussa mietitään ratasuunnittelun eri vaiheita ja vinkkejä. Ratasuunnittelusta teille kertoo Erika, joka on yli kymmenen vuoden ajan suunnitellut ratapiirroksia vuosittain mm. SM-kilpailuihin, RW Challengeihin ja ECP & CRB-kilpailuihin.

Ratapiirrosten suunnitteluun ei ole SKHH Ry:ltä sääntöjä, vaan ne ovat pitkälti harrastajien mielikuvituksen tuottamaa. Myös oikeasta hevosmaailmasta tulee suuri osa opituista tavoista. Ratasuunnittelussa on kuitenkin huomioitavia piirteitä sitä tehdessä, jotta porsaan reikiä ei löydy kilpailijoiden suorittaessa rataa.

In today’s door, we will think about the different stages and tips of course planning. Erika will tell you about course designing, who has been designing course plans annually for over ten years, e.g. for Finnish Hobbyhorse championships, RW Challenges and ECP & CRB competitions.

There are no rules from SKHH Ry for the design of course plans, so the planning is largely the product of enthusiasts’ imaginations. The real horse world also becomes a large part of learned manners. However, there are features to consider in course design when doing it, so that there are no pig holes when the competitors complete the course.

Kentän koko / arena size: 12 x 8 m

1

Käytä esteitä järkevästi

Ratapiirros itsessään ei välttämättä yksin tuo haastavuutta, vaan esteet tuovat oman osansa. Radan ei tulisi olla täynnä pystyjä, vaan useamman okserin lisäys tekee kilpailijan käyttämään voimiaan hyppäämällä pidemmälle.

Jos tolppia ei ole riittävästi okseriin, voi hyödyntää kolmen tolpan menetelmää, jossa esteen toisella puolella on kaksi tolppaa ja taas toisella puolella yksi. Trippeleitä ei usein näy keppihevosmaailmassa, mutta niitä voi hyödyntää myös radoissa.

Huomioithan esteitä lisättäessä ratapiirrokseen:

Use obstacles wisely

Course design itself does not necessarily alone bring challenges, but the obstacles bring their own share. The course should not be full of straight fences, but the addition of more oxers makes the competitor use their strength by jumping further.

If there are not enough posts for the oxer, you can use the three-post method, where there are two posts on one side of the obstacle and one on the other side. Triples are not often seen in the hobbyhorse world, but they can also be used on tracks.

Please note when adding obstacles to the course plan:

2

Tunne sarjaesteet

Sarjaesteiden osalta on usein hämmennystä ratasuunnittelussa.

Innariesteitä käytetään sarjaesteillä, vaikka niitä ei tulisi käyttää kilpailuissa (innarieste vaatii älyttömästi hyppyvoimaa, ei suositeltavissa yli 60 cm radoille). Innariesteellä ei ole laukka-askelia, vaan heti laskeutumisaskeleella hypätään seuraava este.

Normaalissa sarjaesteessä on 1-2 laukka-askelta eli laskeuduttaessa esteeltä otetaan laskeutumisaskel, jonka jälkeen 1-2 laukka-askelta.

Sarjaeste ei ole enää sarja, jos laskeutumisaskeleen jälkeen laukka-askelia tulee kolme tai enemmän. Kyseessä on suhteutettu etäisyys.

Huomioithan sarjaesteessä:

Know your double fences

When it comes to double fence, there is often confusion in course design.

Innar obstacles are used with double fences, although they should not be used in competitions (innar obstacles require incredible jumping strength, not recommended for courses over 60 cm). There are no gallop steps on the innar obstacle, but immediately after the landing step, the next obstacle is jumped.

Normal double fence has 1-2 canter steps, i.e. when landing from the obstacle, a landing step is taken, followed by 1-2 canter steps.

Double fence is no longer a double fence, if landing step is followed by three or more canter steps. It’s called a related distance.

Please note in double fences:

3

Suhteutettu etäisyys

Kuten kuvassa, suhteutettu etäisyys on kahden esteen välinen matka. Laukka-askeleissa matkassa saa olla 3-6 askelta. Jos laukka-askelia on yli 6, lasketaan kaksi estettä yksittäisiksi esteiksi.

Toinen este voi olla suoraan edessä päin tai väliltä 0-90 astetta poispäin.

Huomiothan suhteutetussa etäisyydessä:

Related distance

As shown in the figure, the related distance is the distance between two obstacles. In canter steps, there may be 3-6 steps in the journey. If there are more than 6 canter steps, two obstacles are counted as individual obstacles.

The second obstacle can be directly in front or between 0 and 90 degrees away.

Please note in the related distance:

Seuraavassa osassa käydään läpi erilaisia teitä, oikoreittien tukkimista ja yllätystekijöitä. Jos tykkäsit tästä luukusta, niin jää ihmeessä seuraamaan mitä ensi kerralla käydään läpi!

In the next part, we will go through different roads, blocking shortcuts and surprise factors. If you liked this door, stay tuned to see what happens next time!

Luukku 12
Door 12

5 esteharjoitusta
5 show jumping warm-ups

Lisää mainioita harjoituksia estetreeneihin. Luukussa keskitytään nimenomaan sarjoihin ja yksittäisiin esteisiin, jotka edesauttavat ratojen ratsastamisen sujuvuutta.

More great exercises to your show jumping workouts. In this door, the focus is specifically on double obstacles and individual obstacles, which contribute to the smoothness of riding the tracks.

Älä kurki tai Pena puree!
Don't peak or Pena will bite you!